Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Έκδοση οικοδομικής άδειας – Τεχνικό γραφείο VP

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση διαφόρων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Και επειδή η έκδοση και ύπαρξη οικοδομικής άδειας μπορεί να φαντάζει σε πολλούς ως “άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία”, είναι καλό να τονίσουμε ότι μέσα από την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή και με την ευθύνη των αρμοδίων επιστημόνων-μηχανικών, εξασφαλίζεται:

Η άνετη και ασφαλής εργασία, κυκλοφορία και παραμονή όσων εργάζονται σε αυτήν ή την επισκέπτονται ή κατοικούν σε τμήμα της και κατά τη διάρκεια της κατασκευής της.

Η ασφάλεια των ομόρων και γειτονικών κτιρίων ή δομικών έργων καθώς και των ενοίκων τους,
από κινδύνους ζημιών που προέρχονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή της λειτουργίας της.

Η άνετη, ασφαλής και υγιεινή παραμονή ανθρώπων ή ζώων σ’ αυτήν.

Η ασφαλής αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων σε αυτήν.

Η ασφαλής λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού σε αυτήν.

Η ασφαλής διέλευση του κοινού από τους κοινόχρηστους ή ακάλυπτους χώρους που συνορεύουν με αυτήν.

Η ασφαλής στάθμευση ή κυκλοφορία οχημάτων στους κοινόχρηστους χώρους που συνορεύουν με αυτήν, καθώς και στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

έκδοση οικοδομικής άδειας sample1        έκδοση οικοδομικής άδειας sample2

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρουμε τα παρακάτω, για τα οποία είναι απαραίτητο σε κάθε στάδιο που βρίσκεστε, να συμβουλεύεστε τους αρμόδιους μηχανικούς:

Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

– ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων με χρήσεις όπως κατοικία, τουριστικά, κοινωφελή, παραγωγικές δραστηριότητες, χονδρεμπόριο, εκπαίδευση κλπ

– κατεδάφιση κατασκευών

– εκσκαφές ή επιχώσεις, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση

– κατασκευή πισίνας

– αλλαγή χρήσης

– κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων

– κατασκευή υπόγειων δεξαμενών

– εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων

– εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ

– νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:

– δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

– τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

– αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους

– κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων

– κατασκευή ανελκυστήρα, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών

– κοπή δένδρων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

– υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου

– τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές)

– τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων

– εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών

– εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές)

– επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές)

– κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ.

– τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ. τύπου (compact)

– αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές ορισμένων περιπτώσεων

– εσωτερικές διαρρυθμίσεις , καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου

– διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών

– κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών- τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις

– συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές)

– απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης

– περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές

– κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα

– κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης

– κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας

– ανακατασκευή στέγης

– λειτουργική συνένωση χώρων

– προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε συγκεκριμένα κτίρια

– τοποθέτηση κεραιών

– εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

– στέγαστρα και προστεγάσματα

– επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων

– πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο

– εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων

– εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών

– τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών οικισμών

– κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα

– εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους:

– κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, σύμφωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές

– εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες

– κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του Ν.4495/17

Επίσης, με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για αρκετές απλές εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο.

Στα παραπάνω υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι απαραίτητο πάντα να συμβουλεύεστε τους αρμόδιους μηχανικούς πριν προχωρήσετε σε κάποια εργασία.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, εμπίπτουν στις μεγάλες μεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στον τρόπο έκδοσης, διαχείρισης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών.

Οι αλλαγές αυτές απαιτούν από την πλευρά των επαγγελματιών του χώρου, συνεχή επιμόρφωση, αρκετές ώρες μελέτης των αλλαγών της νομοθεσίας και καθημερινή ενημέρωση.

Από το μικρότερο έως το πιο μεγάλο έργο που θέλετε να υλοποιήσετε, το γραφείο μας παρέχει ένα πλήρες πακέτο έκδοσης οικοδομικής άδειας, επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών, αλλά και συμβουλευτικής/υποστήριξης στην πορεία σας προς την υλοποίηση του έργου που σας ενδιαφέρει.