Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου - Κ.Εν.Α.Κ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων, της κατάταξής τους σε ενεργειακή κατηγορία, των δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασής τους. Η κατάταξη του κτιρίου σε ενεργειακή κατηγορία γίνεται βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Το αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης συνεπώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και απαιτείται μεταξύ άλλων:

–  μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

–  μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

–  κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

–  κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας

Από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες κτιρίων, όπως για παράδειγμα: μνημεία, προστατευόμενα κτίρια, χώροι λατρείας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια κλπ.

Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας και ενοικίασης έχει τεθεί σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011. Επίσης το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στα Επιδοτούμενα Προγράμματα: «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» και «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», για την πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των εργασιών Ενεργειακής Αναβάθμισης.

Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το απαραίτητο εξειδικευμένο λογισμικό.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για ενεργειακή επιθεώρηση και καθοδήγηση, σε θέματα ενεργειακής απόδοσης/αναβάθμισης του κτιρίου σας.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με βάση τις κατά καιρούς Κοινοτικές Οδηγίες για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, η χώρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί με την έκδοση και την εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με τις Κοινοτικές Οδηγίες, ήταν ή έκδοση του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η  υποχρέωση έκδοσης σχετικού «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Η μετέπειτα η εναρμόνισή της χώρας μας με τις νέες οδηγίες έγινε με την έκδοση του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και τέλος ακολούθησε το πιο πρόσφατο ΦΕΚ 2367Β’/2017 με την «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Το κτιριακό απόθεμα της χώρας (υφιστάμενα και νέα κτίρια) πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσουν καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται και η μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες.