Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου - Κ.Εν.Α.Κ.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Μ.Ε.Α.) εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται:

α) στην εκπλήρωση ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του, και

β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς.

Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον σχεδιασμό, το κτιριακό κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αποτελεί από την 1η Οκτωβρίου 2010 μια από τις απαραίτητες μελέτες πέραν όλων των υπολοίπων μελετών (για κάθε κτίριο άνω των 50 τ.μ., νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά) και υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Η σημασία της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, είναι η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση  ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και ως συνέπεια την εξοικονόμηση πόρων/χρημάτων για τους τελικούς χρήστες των κτιρίων.

Η πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής μιας Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης ενός κτιρίου, γίνεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μέσω της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και της κατάταξής του κτιρίου στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.

Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε θέματα μελέτης και εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και το απαραίτητο εξειδικευμένο λογισμικό.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σας, με στόχοτη βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς και απόδοσης, αλλά και για εξοικονόμηση χρημάτων.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με βάση τις κατά καιρούς Κοινοτικές Οδηγίες για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, η χώρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί με την έκδοση και την εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με τις Κοινοτικές Οδηγίες, ήταν ή έκδοση του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η  υποχρέωση έκδοσης σχετικού «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Η μετέπειτα η εναρμόνισή της χώρας μας με τις νέες οδηγίες έγινε με την έκδοση του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και τέλος ακολούθησε το πιο πρόσφατο ΦΕΚ 2367Β’/2017 με την «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Το κτιριακό απόθεμα της χώρας (υφιστάμενα και νέα κτίρια) πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσουν καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται και η μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες.