Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων

Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κτιρίων

Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κτιρίων - Παροχή Ειδικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (νέες αλλά και υφιστάμενες) και οι κατασκευές εν γένει, στεγάζουν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων, αλλά και των αναγκών του ανθρώπου (κατοικία, κτίρια επαγγελματικής χρήσης, δημόσιες υπηρεσίες, περίθαλψη, χώροι λατρείας, μεταφορές, εμπόριο, αποθήκευση, ενέργεια κλπ).

 

μελέτη στατικής εικόνα1

 

Η ασφάλεια όλων των παραπάνω κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών, αλλά και ο σχεδιασμός τους ώστε αυτά να μπορούν να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα φορτία (μόνιμα, κινητά, ανέμου, σεισμού κλπ), αποτελεί το αντικείμενο της στατικής μελέτης κτιρίου ή της μελέτης στατικής επάρκειας κτιρίου.

Σε κάθε έκδοση νέας οικοδομικής άδειας ανέγερσης, προσθήκης κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος, στατικής ενίσχυσης/σημαντικών εργασιών επισκευής με επέμβαση στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, αλλαγής χρήσης με αύξηση φορτίων, κατασκευή νέου φέροντος οργανισμού στο εσωτερικό κτιρίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, κατασκευή πισίνας, τροποποίηση υφιστάμενου στατικού φορέα κτιρίου και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων, εκπονείται και συντάσσεται στατική μελέτη από αρμόδιο μελετητή Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό και οι αντίστοιχες εργασίες επιβλέπονται από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό. Επίσης σε περιπτώσεις βλαβών από σεισμό, διάβρωσης οπλισμού, ή σε διαπίστωση άλλου είδους βλαβών/ρωγμών σε κατασκευές, απαραίτητη είναι η αυτοψία από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στα επόμενα βήματα και θα σας εξηγήσει την κρισιμότητα ή μη της κατάστασης.

 

 

μελέτη στατικής εικόνα2

 

Οι υπολογισμοί των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν γίνονται με εξειδικευμένο λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας και οι μελετητές ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες τάσεις, τεχνολογίες, υλικά. Οι τυχόν επεμβάσεις λαμβάνουν υπόψιν τις ειδικές συνθήκες του κάθε έργου (περιβάλλον του έργου, κόστος και χρόνος υλοποίησης, ευχέρεια εργασιών, αναστρεψιμότητα επεμβάσεων κλπ).

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών νέων κτιρίων (κατοικίας αλλά και ειδικών κτιρίων), στον έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών, αλλά και στην εκπόνηση στατικών μελετών και εξειδικευμένων/ειδικών μελετών στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων και κατασκευών.

Το κάθε κτίριο και κατασκευή, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο αυτά προορίζονται, αποτελούν μοναδική περίπτωση, η οποία διερευνάται αναλυτικά και μελετάται ως ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας για τη δική σας περίπτωσή.