Τεχνικό Γραφείο - ΒΑΤΟΥΣΗ - ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΥ

Συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας – ΠΕ Λέσβου και Λήμνου

28 Ιούλ
2019
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε περιοχές των ΠΕ Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου!

Όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές, καλούνται να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η προθεσμία για τους κατοίκους εσωτερικού είναι έως τις 01 Οκτωβρίου 2019, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού ισχύει προθεσμία επιπλέον 3 μηνών.

Η περίπτωση της Λέσβου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από όλους, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων της: σε πολλά μέρη δεν υφίστανται τίτλοι ιδιοκτησίας και τα ακίνητα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά δια λόγου, τα όρια μεταξύ γειτονικών αγροτεμαχίων τις περισσότερες φορές δεν είναι σαφή (πχ διαχωρισμός ελαιοκτημάτων μεταξύ των ελαιόδεντρων χωρίς οποιαδήποτε περίφραξη), έντονο ανάγλυφο εδάφους και άλλα κατά περίπτωση προβλήματα.

Για τους παραπάνω αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, οι δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες καλό είναι να συνοδεύονται από εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια, υπογεγραμμένα από αρμόδιο Διπλωματούχο Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό ή Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο των εγγράφων σας και τη συλλογή και προμήθεια του συνόλου των υπολειπόμενων εγγράφων που απαιτούνται για την επιτυχή και ολοκληρωμένη δήλωση των ακινήτων σας στο κτηματολόγιο.

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα και λεπτομέρειες!